Privacyverklaring

Stichting Sport en Recreatie Wehl ook wel verder genoemd SSRW

- Zwembad de Byvoorde                                       www.zwembadwehl.nl      
- gymzaal de Horst                                                www.sportinwehl.nl
- Koningin Beatrixcentrum                                     www.beatrixcentrum.nl
- sportvelden van Concordia                               
- ruitervereniging ’t Stille Wald

hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring laten wij u weten welke persoongegevens wij tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen, waarom deze gegevens wordt verzameld en wat wij ermee doen.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SSRW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

SSRW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door SSRW verwerkt
ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinde;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is de overeenkomst tussen SSRW en opdrachtgever:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SSRW de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Geslacht
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geboortedatum;
Contributie betaling;
Pasfoto (zwembad de Byvoorde);

Uw persoonsgegevens worden door SSRW opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Verwerking en inzage van uw gegevens.
De bedrijfsleidster en financiële administratie van SSRW zijn bevoegd om data te mogen verwerken en/of wijzigen.
Inzage persoongegens is mogelijk voor: alle werknemers in loondienst van SSRW in verband met het raadplegen en het controleren van het abonnementensysteem zwembad de Byvoorde of huur reservering.

Geautomatiseerde besluitvorming
SSRW neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SSRW) tussen zit. SSRW gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
- Lidadmin via CreativeKing voor de administratie van onze abonnementhouders
  en leden.
- Doit www.sportinwehl.nl voor de reservering en registratie van verhuur en
  arrangementen.
- Mollie (Ideal abonnementen)
- Izettle
- Incasso (Rabobank)


Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees, en/of het maken van een reservering
via de website worden door SSRW verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Het informeren van de personen d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SSRW de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door SSRW opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de actieve aanmeldperiode.

 Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of
geïnteresseerde worden door SSRW verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte
  contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Schriftelijke toestemming (aanvraag abonnement(en) zwembadboekje,
  inschrijfformulier zwemles), mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via
  koppeling op social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SSRW de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door SSRW opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een gebruiker, prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van een abonnementensysteem
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

SSRW deelt uw persoongegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. met bedrijven die uw gegevens verwerking in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkokmst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
SSRW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens SSRW werkzaam zijn en derhaleve inzage hebben in de persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen en systemen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Stichting Sport en Recreatie Wehl
T.a.v. mevrouw Th.H.T. Boers-Burgers
Koningin Wilhelminastraat 12
administratie@sportinwehl.nl

Evenement of een activiteit plannen!

Copyright © Stichting Sport en Recreatie 2023 | Privacyverklaring | Sitemap | Website door CreativeKing